یادداشت
خبرنامه
نظرات شما
راز فرماندهی «احمد کاظمی ها» از زبان فرمانده سپاه

" جامانده "

نوشته است:
آقا محسن و همه آنهایی که روزگاری کاظمی ها را درک کردند می دانند که آنها بر قلب ها حکومت می کردند. فرمانبرداری ما نیز از آن روی بود که بیش از جانمان دوستشان داشتیم...
------------------------------------
نظرسنجی