گزارش برنامه تلویزیونی درشهر شبکه ۵ سیما از جلسه ستاد جهاد توانمندسازی محرومین کشور