دکتر محسن رضایی:
توان نظامی بهانه است، تحریم می‌کنند تا جلوی پیشرفت‌مان را بگیرند.
به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دکتر محسن رضایی»، دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام، در صفحه توئیتر خود نوشت:
اگر پیشرفت کنیم، منابع مان را خود مصرف می‌کنیم و بازارمان در اختیار تولیدکنندگان خودمان قرار می‌گیرد. 
توان نظامی بهانه است، تحريم می‌کنند تا جلوی پیشرفت‌مان را بگیرند. 
پیشرفت ملت‌ها، پایان استعمار و استثمار آنهاست. در برابر هر تجاوزی خواهیم ایستاد تا از استعمار مصون بمانیم.
توان نظامی بهانه است، تحریم می‌کنند تا جلوی پیشرفت‌مان را بگیرند.