نام کتاب: چشم انداز روشن
زیر عنوان: گزیده دیدگاه ها و سخنرانی های دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دکتر محسن رضایی در بهار 1393
نام نویسنده: محسن رضایی
تاریخ انتشار:
معرفی اجمالی:
این کتاب تحت نظر دکتر علی رضایی میرقائد و دکتر ساسان والیز زاده تدوین شده است، همچنین طراحی و صفحه آرایی کتاب بر عهده خانم زهره رضایی و آقای محمود خستو بوده است.