نام کتاب: فرآیند اقتصادی و کارآفرینی
زیر عنوان: Entrepreneurship,Business and Economics
نام نویسنده: محسن رضایی
تاریخ انتشار:
معرفی اجمالی: این مقاله در نشریه کانایی Entrepreneurship,Business and Economics منتشر شد.