نام کتاب: نگرشی گذرا بر استراتژی توسعه شهری (CDS)
نام نویسنده: محسن رضایی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴
معرفی اجمالی: مدیریت امور شهری، آنهم در شرایط کنونی که شهرها با رشد شتابان و خلق مستمر مسائل و موضوعات جدید مواجه میباشند، وظیفه ای بسیار دشوار است که پایانی بر آن متصور نمیتوان شد.