یادداشت
خبرنامه
نظرات شما
نتایج نظرسنجی درباره اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

" محمد "

نوشته است:
سلام کلمه ای بنام عرصه تولید فساد کرده انسانها اعیان تولید میکنند وبرآن حق دارند ولیکن هیچ انسانی عرصه تولید نکرده و حقی برآن ندارد راه حل جدا شدن عرصه از اعیان استفتا از رهبر معظم و مراجع محترم تقلید و تدوین قوانین مربوطه است و درنتیجه وزیر به وزارتخانه و نماینده مجلس به مجلس و شهردار به شهر و صنعت خودرو به خودرو و صنعت پوشاک به پوشاک وطبیب به طبابت وکاسب به کسب و......... میرسد.
------------------------------------

" لطفی "

نوشته است:
دراجرای اقتصادمقاومتی واگذاری باشگاههای پرسپولیس واستقلال و....آغازشده راه حل واگداری باشگاههادربورس وارایه سهام به عامه مردم است ودرنتیجه اول مبلغ فروش چندین برابر۲۹۰میلیارد تومان خواهدبود دوم باشگاه به مجموعه فرهنگی ورزشی تبدیل شده سوم باداشتن چندمیلیون سهامداریک بسیج فرهنگی وورزشی رابوجودمیاورند
------------------------------------

" منوچهر لطفی "

نوشته است:
به نام خدا. باعرض سلام وادب واحترام. اقتصادمقاومتی نیاز اصلی ملتهاست ودرایران دست یابی به اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم انفلاب اسلامی به مسئولان ابلاغ گردیده. راه خروج ازعقب ماندگی ملتها وبیداری واقعی آنان با شناخت صحیح عوامل اصلی اقتصاد مقاومتی میسر میباشد دربررسی تاریخ مشاهده میگرددکه اقتدار ملتها زمانی ازدست رفته و بعضی ازآنان دوباره به اقتدار دست یافته اند و بعضی دیگر هم چنان گرفتارند. درایران برنامه اقتصاد مقاومتی فعالیت خود را آغاز کرده وبا اجرای آن به دنیا نشان میدهد که اول ملتها با داشتن اقتدار هیچ کشوری نمیتواند به حقوق و حریم آنها دست اندازی نماید دوم باداشتن اقتداردنیا رابه سوی صلح وآرامش پیش برده و در نتیجه نشان میدهد اعمال تحریمها بی معنی وکم اثر بوده و بهترین روش در روابط بین دولتها در روابط عادلانه ومنطقی خواهد بود. راه حل آغاز اجرای موثر برنامه اقتصاد مقاومتی که مسیری با فراز ونشیبهای خاص خود خواهد بود و از سوی رهبر معظم انقلاب نظارت کلی بر اجرای اقتصاد مقاومتی به دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار گردیده که میتواند با همکاری یکی از ارکان نظام که همان ریاست محترم جمهوری و هيئت وزیران بوده و درآن حضور وزارت امور اقتصاد ودارایی و مجموعه های وابسته (بازارسرمایه .بیمه .بانک .مالیات .......) به عنوان یکی از مجریان برنامه های اقتصاد مقاومتی و با محوریت قراردادن خزانه کشور از کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و ارگانها و...نسبت به نیازهای مالی آنان کسب اطلاع نموده و به عنوان نمونه به ترتیب زیر عمل نمایند. باتشکیل کمیته ای مرکب از الف) نماینده متخصص نیازمندیهای مالی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ب) نماینده متخصص وزارت امور اقتصاد ودارایی ومجموعه ها ی وابسته ج) نماینده متخصص ایجاد هما هنگی این کمیته با بیش از ۷۰ میلیون ایرانی د) نماینده متخصص خزانه کل کشور جهت دریافت وجوهات مربوط به خزانه و به همین ترتیب کلیه وزارتخانه ها وسازمانها وارگانها و... که نیازمند بودجه می باشند با اعلام نیازهای مالی خود با تشکیل کمیته های متخصص مربوطه به اهداف خود دست می یابند و در نتیجه باآغاز اولین برنامه کمیته های مزبور که واریزیهای مبالغ لحظه ای به خزانه کشور میباشد نشاط ملی بر مسئولين و مردم بوجود آمده و اعمال تحریم ها بر چنین ملتی کم اثر وبی اثر شده و روابط بین دولتها به مسیر اصلی که همان گفتمان منطقی میباشد برمیگردد
------------------------------------

" کمال الدین ش "

نوشته است:
قاچاق بلای خانمانسوز اقتصاد و کشور است واما مشکلات اقتصادی کنونی فقط مربوط به ان نیست! عوامل دیگر از جمله تحریم‌ها. سطح پایین. تولید. عدم پرداخت. مالیات. وموارد زیاد دیگری که در این مقال. نمی گنجد:
------------------------------------
نظرسنجی