کد خبر: ۲۴۶۶|
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۵
در دفاع مقدس
حلقه یاران
تاریخ تصویربرداری 20 بهمن 1364
نام ماخذ: مصطفی ایزدی
افراد: سردار سرلشکر محسن رضایی‌میرقائد، معز خادم الحسینی، مصطفی ایزدی، محمد باقری (افشردی)

در دفاع مقدس 
حلقه یاران
تاریخ تصویربرداری: 20بهمن 1364
نام ماخذ: مصطفی ایزدی
افراد: سردار سرلشکر محسن رضایی میرقائد، غلامرضا میرصالحي، مصطفی ایزدی

در دفاع مقدس.
نماز وحدت
تاریخ تصویربرداری 22 بهمن 1360
افراد این عکس: سردار سرلشگر محسن رضایی‌میرقائد، محمدابراهیم سنجقی، قاسمعلی ظهیر نژاد

در دفاع مقدس
راوی مرکز در جلسه فرماندهان عالی رتبه نظامی
تاریخ تصویربرداری: 10 اسفند 1365
افراد: سرلشکر محسن رضایی میرقائد، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، علیرضا لطف‌الله‌زادگان

در دفاع مقدسجلسه فرماندهی سپاه و فرماندهی جنگ 
تاریخ تصویربرداری: 10 اسفند 1365
افراد: سرلشکر محسن رضایی میرقائد، علی اکبر هاشمی رفسنجانی

در دفاع مقدسدر دفاع مقدسدر دفاع مقدس
ارسال نظر