کد خبر: ۷۶۱|
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ - ۲۰:۵۰
تعداد نظرات: ۳ نظر
«جمعیت فرهیختگان دولت امید» طی بیانیه‌ای حمایت خود را از محسن رضایی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.
حمایت «جمعیت فرهیختگان دولت امید» از رضایی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر رضایی به نقل از فارس، جمعیت فرهیختگان دولت امید در یازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری طی بیانیه‌ای حمایت خود را از محسن رضایی اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﻣﺮدم ﺷﺪﻩ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دراﯾﺖ، ﻓﺮدی اﺻﻠﺢ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺒﺐ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد.

در ادامه این بیانیه با تاکید بر اینکه اﻣﺮوزﻩ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮاوان در ﮐﺸﻮر و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی در ﺣﻮزﻩ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧی، ﺑﺎز ﻫﻢ درﺣﻮزﻩ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎعی و معیشتی ﻣﺮدم ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوانی ﻫﺴﺘﯿﻢ که رفع این مشکلات نیازمند مدیری کارآمد همچون محسن رضایی است تصریح کرد: رضایی مردی از جنس استقامت است که درایت و مدیریت وی در هشت سال دفاع مقدس خود گواهی بر این امر است و اکنون نیز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﻣﺴﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳی ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻗﺘﺼﺎدی" ﺳﺨﻦ رﻫﺒﺮی را ﺗﮑﻠﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ و ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻬﺎدﻩ ﺗﺎ بار دیگر ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی اﯾﺮان اﺳﻼﻣی از ﺟﺎن ﻣﺎﯾﻪ می‌گذارد

در بخش دیگر این بیانیه آمده است: در زﻣﯿﻨﻪ اقتصادی دشمن با ابزار تحریم، اﻫﺪافی ﭼﻮن ﻓﺸﺎر روی ﺑﺪﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺪایی ﻣﺮدم از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ، ﺷﮑﺴﺖ ﺻﺒﺮ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﻣﻠﺖ را دﻧﺒﺎل میﮐﻨﺪ ولی ﺳﻨﺎرﯾﻮی اﻗﺘﺼﺎدی دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق‌ﻫﺎی رای ﺣﻤﺎﺳﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﯽ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪ، ﺑﻪ زوال ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در پایان این بیانیه تاکید شده است که در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ از زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دوﻟتی ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻦ ﻣﺮدم، ﮐﺸﺎورزان، ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﮐﺎرﮔﺮان، ﻧﺨﺒﮕﺎن، ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻩ ﻫﺎ و اﻗﻮام و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎنی ﮐﻪ ﺑﺎﺳﻼﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دل در ﮔﺮو ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺗﻀﻤﯿﻦ آﯾﻨﺪﻩ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ، ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﻤﺎﺳﻪ ای اﻗﺘﺼﺎدی را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﯿﻢ.

ارسال نظر
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
مجمد
|
-
|
۲۰:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۸
0
0
فقط وضعت اقتصاد راخوب کن دوستت داريم
ابا صلت کلامي
|
-
|
۲۰:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۸
0
0
دکتر زمان جنگ خوش آمده اي جهت نجات کشور عزيزمان
سيد رضا
|
-
|
۲۰:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۳/۱۸
0
0
سلام . آقاي دکتر رضايي با تمام وجود دوستت داريم . انشالله حضرت ابوالفضل کمکک کنه